Veelgestelde vragen

Algemeen

Waarom wordt de Harselaartunnel gebouwd?

De bouw van de Harselaartunnel is nodig om het groeiende verkeer te kunnen verwerken. Barneveld groeit de komende jaren naar zo’n 65.000 à 70.000 inwoners. Ook realiseert de gemeente nieuwe bedrijventerreinen die zorgen voor extra verkeer.
De spoorwegovergang Stationsweg/Baron van Nagellstraat zorgt – zeker met het toenemende verkeer – voor oponthoud en dat leidt ook tot onveilige situaties. Door de spoorkruising ongelijkvloers te maken, wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de doorstroming en de verkeersveiligheid.
Tenslotte kan door een ongelijkvloerse spoorkruising een eventuele realisatie van een station op het hoofdspoor en de realisatie van een tweerichtingenfietspad tussen Voorthuizen en Barneveld worden gefaciliteerd.

Waarom duurt de afsluiting twee jaar? Zo lang hoeft het toch niet te duren?

De bouw van de Harselaartunnel bestaat uit een aantal fasen die na elkaar zijn en worden uitgevoerd:

Fase 1: Het omleggen van kabels en leidingen (tot en met de zomervakantie van 2017)
Op de locatie waar de tunnel wordt gebouwd (zowel onder de weg als onder het spoor), ligt een wirwar aan rioleringen, kabels en leidingen. Alleen al voor de KPN liggen in dit gebied 30 verschillende soorten kabels (je zou kunnen zeggen dat de Stationsweg op deze locatie ondergronds zelfs drukker is dan bovengronds). Het omleggen kan ook niet op elk moment in het jaar gebeuren. Zo mogen waterleidingen niet in de zomer en gasleidingen niet in de winter worden verlegd.
Naast kabels en leidingen hebben we te maken met een gebied dat in de Tweede Wereldoorlog zeer frequent is gebombardeerd en beschoten. De bovenlaag van de grond is wel “geroerd” – daar zijn immers de weg en de nutsvoorzieningen aangelegd. Nu we voor de tunnel dieper gaan, is het nodig om ook de diepere lagen te onderzoeken en mogelijk aanwezige explosieven te verwijderen.

Fase 2: Het bouwen van de tunnel (Najaar 2017 tot en met de zomervakantie van 2018)
Voordat de daadwerkelijke bouw van de tunnel begint, wordt eerst een tijdelijke spoorwegovergang – voor voetgangers en fietsers – aangelegd. Daarna wordt de spoorwegovergang opgeheven en kan de bouw van de tunnel van start gaan.
Voor deze operatie hebben we vier (!) treinvrije weekenden nodig. Deze treinvrije weekenden moeten twee jaar van tevoren worden aangevraagd en vastgelegd. We weten nu dus al in welke weekenden welke werkzaamheden moeten plaatsen. Het laatste treinvrije weekend vindt eind 2018 plaats. Daarna kan de tunnel worden geopend. Een versnelling van de werkzaamheden is niet mogelijk, maar onze verwachting is dat we deze tijd ook nodig zullen hebben.

Fase 3: Het aansluiten van de infrastructuur op de tunnel (Najaar 2018)
De laatste fase is het aansluiten van de nieuwe infrastructuur op de tunnel. Hierna kan de Harselaartunnel worden geopend.

Naast de verschillende werkzaamheden die fasegewijs moeten plaatsvinden, is er nog een belangrijk verschil tussen de bouw van de Harselaartunnel en de bouw van tunnels op andere locaties. Vaak is elders de gelegenheid om de tunnelbak naast de locatie te bouwen (dat is hier onmogelijk) en op locaties waar een tunnel onderdeel wordt van een nieuwe weg, zijn er (vaak) minder ondergrondse verleggingswerkzaamheden.
Omdat de tunnel ligt ingeklemd tussen het Roekenbos en de woningen aan de overzijde, is er geen ruimte voor een (smalle / tijdelijke) doorgang voor autoverkeer. De werkruimte is beperkt omdat het hier gaat om een vrij grote tunnel. In de tunnel is straks ruimte voor 2 rijbanen, een snelfietsroute, een fietspad en een voetpad. Op termijn is het zelfs mogelijk om binnen de tunnel 4 rijbanen aan te leggen.
We hopen dat de bouw van de Harselaartunnel voorspoedig gaat en dat er geen (persoonlijke) ongelukken gebeuren. We hebben de afgelopen periode een planning vastgesteld en die kan, om een belangrijke reden, niet worden versneld, hóe voorspoedig het werk ook verloopt. We hebben namelijk, in goed overleg, met ProRail vier treinvrije weekenden ingepland. Dat moet ver van tevoren worden vastgelegd. We weten dus nú al wanneer deze weekenden zijn en hierop wordt het werk ingeregeld. Het laatste treinvrije weekend is eind 2018 waarna de infrastructuur op de tunnel wordt aangesloten en de tunnel kan worden geopend voor het verkeer.”

Wie bouwt de Harselaartunnel?

De aannemer (van zowel de tunnel als de infrastructuur rondom de tunnel) is de firma BAM Infra B.V.

Is er een mogelijkheid om ‘mee te kijken’ tijdens de bouw van de tunnel?

Ja, dat kan in ieder geval op twee manieren:

  • Via de webcam kunt u de bouw van de tunel live volgen;
  • Wij organiseren tijdens de bouwperiode een paar kijkmomenten. We stellen daarvoor het bovenste parkeerdek van het Transferium Barneveld-Noord open. U kunt hierbij denken aan het inschuiven van de tunnelbak onder het spoor en andere, in het oog springende, momenten. Wij informeren hierover via de nieuwsbrief en de website.

Omleidingsroutes / bereikbaarheid

Welke omleidingsroutes heeft de gemeente ingesteld?

We hebben met gele borden twee omleidingsroutes voor autoverkeer aangegeven:

  1. Westelijke omleidingsroute via de Nijkerkerweg en Thorbeckelaan. Deze route is in de ene richting aangegeven voor verkeer vanaf rotonde De Punt in Voorthuizen naar de kern Barneveld en in de andere richting voor verkeer vanuit een deel van de kern Barneveld naar Voorthuizen, Amersfoort, Apeldoorn en Nijkerk.
  2. Oostelijke omleidingsroute via de Mercuriusweg, Transportweg, Hanzeweg en Wesselseweg. Deze route is in de ene richting aangegeven voor verkeer vanaf de afritten van de A1 naar de kern Barneveld en in de andere richting voor verkeer vanuit een deel van de kern Barneveld naar Voorthuizen, Amersfoort, Apeldoorn en Nijkerk.

Ben ik verplicht de omleidingsroutes te volgen?

Nee, de omleidingsroutes zijn vooral een hulpmiddel voor automobilisten die wat minder bekend zijn met de wegen in en rond Barneveld. Automobilisten die hier goed bekend zijn, zullen eerder zelf een route kiezen die hun het beste uitkomt. Wij merken wel dat de westelijke omleidingsroute tijdens de (school)spitsen voor Barneveldse begrippen erg druk kan zijn terwijl het op de oostelijke route dan nog relatief rustig is. De rotonde Thorbeckelaan/Schoutenstraat is een knelpunt. We proberen dat zo goed mogelijk te (blijven) begeleiden met verkeersregelaars, maar adviseren u om de (school)spits te mijden (als dat kan) of de oostelijke omleidingsroute te kiezen.

Blijft het Transferium Barneveld-Noord open?

Het Transferium Barneveld-Noord blijft gesloten tot het moment dat de Harselaartunnel wordt geopend. Het is namelijk niet mogelijk – vanwege de aanleg van de tunnelbak – om de ingang van het Transferium Barneveld-Noord te gebruiken.

Waarom wordt de Wencopperweg niet als omleidingsroute gebruikt?

De Wencopperweg is niet geschikt voor grote hoeveelheden verkeer. We hebben daarom, samen met de aanwonenden, afgesproken dat de Wencopperweg alleen wordt gebruikt voor mensen die er echt moeten zijn (bestemmingsverkeer, verkeer dat een bestemming heeft op het gedeelte van de Wencopperweg tussen Stationsweg en Hanzeweg). Om dat in goede banen te leiden, hebben de mensen voor wie omrijden onevenredig ver is een ontheffing gekregen. Als u geen bestemming aan de Wencopperweg heeft én geen ontheffing, dan mag u geen gebruik maken van de Wencopperweg. We gaan dit wel nadrukkelijk handhaven.

Kan ik met de auto of de fiets bij het Transferium Barneveld-Noord parkeren?

Ja. We leggen aan de noordkant van het Transferium Barneveld-Noord extra parkeerplaatsen voor auto’s en fietsenrekken voor fietsen aan. Als u hier parkeert, kunt u via de corridor naar het Station Barneveld-Noord lopen. Aan de zuidkant kunt u het beste parkeren op de tijdelijke parkeerplaats bij de Wencopperweg.

Hoe is het Station Barneveld-Noord bereikbaar?

Met de auto

  • Vanuit Barneveld: Stationsweg, Binnenveld, Station Barneveld-Noord.
  • Vanuit Voorthuizen (1): Baron van Nagellstraat, Harselaarseweg, Industrieweg. Met ingang van maandag 6 maart 2017 is het transferium afgesloten. Parkeren kan dan op de tijdelijke parkeerplaatsen aan de achterzijde van het Transferium Barneveld-Noord. U loopt dan over de corridor naar het station Barneveld-Noord. De sluiting van het transferium duurt tot de Harselaartunnel klaar is.
  • Vanuit Voorthuizen (2): Westelijke omleidingsroute: Baron van Nagellstraat, Harselaarseweg, Nijkerkerweg, Thorbeckelaan, Gasthuisstraat, Stationsweg, Binnenveld. Parkeren kan op het tijdelijke parkeerterrein langs de Wencopperweg.

Met de fiets

  • Vanuit Barneveld: Stationsweg, Binnenveld, Station Barneveld-Noord.
  • Voor fietsverkeer vanuit Voorthuizen zijn er verschillende opties; de meest gemakkelijke is via de Baron van Nagellstraat, Harselaarseweg en Industrieweg naar de achterzijde van het Transferium Barneveld-Noord. Iets langer duurt de route via Energieweg, Gildeweg, Parallelweg, tijdelijke spoorwegovergang, Wencopperweg en Binnenveld. U kunt uw fiets in de fietsenrekken plaatsen en via de corridor naar het station lopen.

Buslijn 205 komt niet langs station Barneveld-Noord. Tijdens de bouw van de Harselaartunnel is de route van buslijn 205 veranderd. Kijk op 9292.nl voor meer informatie over het openbaar vervoer.

Is het Kinderhospice Binnenveld gewoon bereikbaar?

Ja. Het Kinderhospice Binnenveld is bereikbaar via de Stationsweg en het (nieuwe) Binnenveld. Wie vanuit het noorden komt, moet dus wel omrijden via de A1, A30 of gebruik maken van de westelijke of oostelijke omleidingsroute (zie hierboven).

Tot wanneer kunnen fietsers over de huidige spoorwegovergang?

De huidige spoorwegovergang is verwijderd. Fieters en voetgangers moeten gebruik maken van de tijdelijke spoorwegovergang. De route staat met borden aangegeven.